دایان پلاست مشهد


آدرس دفتر فروش 

مشهد بلوارمصلی بین مصلی26و28دایان پلاست
09150055440پاشایی

 آدرس کارخانه 
مشهد جاده سیمان کشمیری۶کشمیری۶/۲قائم۲/۱دایان پلاست
09157155440افشاری


Image